Privacy statement

Privacy statement

Baker Tilly gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken je persoonsgegevens op www.werkenbijbakertilly.nl voor de onderstaande doelen:

 • Sollicitaties en vacature alerts  om je aan te melden voor een functie bij Baker Tilly;

 • Afhandeling van vragen, klachten en verzoeken (inclusief inzagerecht);

 • Statistieken sitebezoek (traffic).

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens via www.werkenbijbakertilly.nl:

 • Bij sollicitatie en inschrijving voor vacature alerts: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, CV en eventuele motivatiebrief
 • Bij vragen, klachten en verzoeken: voornaam, achternaam en e-mailadres
 • Bij bezoek aan de website: niet herleidbaar en geanonimiseerd IP-adres, domeinnaam, type device en type browser

Waarom worden deze persoonsgegevens gevraagd?

Door het gebruiken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken  voornamelijk de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien je zoekt naar vacatures, solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verstuurt. Je verstrekt dan op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Andere persoonsgegevens zoals het IP-adres die verkregen worden door middel van de inzet van cookies worden ingezet ter verbetering en het beveiligen van de site.

Op welke manier worden je persoonsgegevens verwerkt?

De door jou verstrekte persoonsgegevens komen beschikbaar voor slechts een beperkte en relevante groep professionals binnen onze organisatie. Zij gebruiken deze gegevens alleen voor de bovengenoemde doelen. Sollicitaties, vragen, klacht of verzoeken worden door onze medewerkers behandeld.

Het kan voorkomen dat op het moment van sollicitatie geen passende vacatures of functies beschikbaar zijn.  In dergelijke gevallen kan Baker Tilly de persoonsgegevens bewaren om de betrokkene op een later tijdstip te benaderen wanneer er wel sprake is van een passende vacature. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard. Wanneer dit niet gewenst is, kan je dit aangeven via werken@bakertilly.nl, een van de recruiters zal je aanvraag dan in behandeling nemen en zorgdragen voor correcte afhandeling van je vraag.

Rechten op inzage, wijziging, opvraging en verwijdering van persoonsgegevens

Een betrokkene heeft recht op inzage, wijziging, opvraging of verwijdering van de eigen persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kan worden gericht aan werken@bakertilly.nl, een van de recruiters zal je aanvraag dan in behandeling nemen en zorgdragen voor correcte afhandeling van je vraag.

Baker Tilly zal op verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar database verwijderen.

Klachten

Een betrokkene kan klachten over de opslag van de eigen persoonsgegevens richten werken@bakertilly.nl, een van de recruiters zal je aanvraag dan in behandeling nemen en zorgdragen voor correcte afhandeling van je vraag.

Privacybeleid

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kan je te allen tijde contact opnemen met onze Data Protection Officer via privacy@bakertilly.nl

Klikgedrag en Cookies

Er wordt gebruik gemaakt van cookies voor verschillende doeleinden. Wij verwijzen je naar ons cookie statement.

Baker Tilly & Talentsoft

Baker Tilly werkt samen met Talentsoft in het kader van de recruitmentsoftware. Persoonsgegevens geupload op de website worden opgeslagen op de server van Talentsoft, hierbij houden Baker Tilly en Talentsoft rekening met de huidige AVG en de desbetreffende juiste verwerking van de gegevens. Een toelichting hierop hoe gegevens worden verwerkt volgens Baker Tilly en Talentsoft is onderstaand te vinden:

Door een aanvraag in te dienen bij, de verantwoordelijke voor de verwerking, machtigt u ons om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken met het oog op een wervingsproces en alle wervingsprocedures.

We zullen de volgende gegevens verzamelen en verwerken: 

 • Bij sollicitatie en inschrijving voor vacature alerts: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, CV en eventuele motivatiebrief
 • Bij vragen, klachten en verzoeken: voornaam, achternaam en e-mailadres
 • Bij bezoek aan de website: niet herleidbaar en geanonimiseerd IP-adres, domeinnaam, type device en type browser

(hierna uw 'Gegevens’ genoemd).

Daarnaast worden uw Gegevens gebruikt om contact met u op te nemen en uw aanvraag te verwerken.

U bent niet verplicht om deze Gegevens te verstrekken. Uw Gegevens worden verwerkt op basis van uw voorafgaande toestemming voor deze verwerking, inclusief wanneer de Gegevens werden verzameld op basis van de legitieme belangen van bij de verwerking van uw aanvraag.

Als u toestemming weigert, worden uw Gegevens uit al onze databases verwijderd. Houd er echter rekening mee dat als u een fout maakt of weigert om uw Gegevens te verstrekken, het aanmeldproces wordt geannuleerd. 

We herinneren u eraan dat voor de verwerking van uw Gegevens en in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna AVG genoemd) en de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd) met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en burgerlijke vrijheden, u het recht heeft om te weten of we uw Gegevens bewaren en als dat het geval is, heeft u de volgende rechten onder de voorwaarden gespecificeerd in de AVG:

 • Recht van toegang door de betrokkene (artikel 15 van de AVG);
 • Recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG);
 • Recht om te wissen (artikel 17 van de AVG);
 • Recht op beperking van verwerking (artikel 18 van de AVG);
 • Recht op gegevensportabiliteit (artikel 20 van de AVG);
 • Recht van verzet (artikel 21 van de AVG).

Alle hierboven genoemde rechten zijn persoonlijk en kunnen alleen worden uitgeoefend door de persoon die deze Gegevens aan heeft verstrekt.

Als u uw rechten wilt uitoefenen of een ander verzoek wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens, neemt u rechtstreeks contact op met behulp van de volgende methode.

Voor de toepassing van deze bepalingen kunnen uw Gegevens door worden bewaard gedurende een maximale periode van 12 maanden. Na het verstrijken van deze periode ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd om uw Gegevens bij te werken. Als u niet binnen 10 dagen reageert, worden uw Gegevens uit onze databases verwijderd.

Uw Gegevens worden niet onderworpen aan automatische gegevensverwerking. Als onderdeel van de hierin beschreven verwerking, worden alle toepasselijke technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen getroffen tegen ongeoorloofde toegang of enige wijziging, openbaarmaking, vernietiging of verlies van uw Gegevens, gehost in datacenters in de Europese Unie voor de gehele duur van de verwerking. Tenzij anders bepaald door bestaande wetgeving, regelgeving of gerechtelijke uitspraken, is de toegang tot uw Gegevens beperkt tot die werknemers die momenteel in dienst zijn van en, indien van toepassing, hun onderaannemers die de gegevens moeten bekijken en/of gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Baker Tilly hecht veel waarde aan je oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt dan kan je contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer of e-mail.

E-mail: werken@bakertilly.nl

Telefoonnummer: 010-2535900

Adres:

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Fascinatio Boulevard 260 8e verdieping
3065 WB ROTTERDAM

Postbus 8545 
3009 AM ROTTERDAM 

KVK: 24425560 0000